040-615 20 00 info@malmokbt.se

Psykoterapi

KBT - ACT - CFT - Mindfulness

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är ett samlingsbegrepp för psykoterapi baserad på kognitiv och inlärningsteoretisk grund och som är vetenskapligt väl beprövad. Hur den enskilda terapin ser ut kan variera beroende på vilket tillstånd som behandlas. Efter 1 till 3 inledande sessioner kommer vi tillsammans fram till vad som ska vara våra gemensamma behandlingsmål, och jag presenterar en plan för hur vi ska nå dit. KBT bygger på samarbete, och det är viktigt att du har en god förståelse för vad behandlingen kommer att innebära och att du tar en aktiv roll under och mellan terapisessionerna.

Jag kan bland annat erbjuda hjälp med att utmana rädslor och hantera ångesttillstånd, träning i känsloreglering, traumabehandling och depressionsbehandling.

ACT

Acceptance and Comitment Therapy (ACT) är en metod som hjälper dig att acceptera dina tankar och känslor snarare än att försöka kämpa mot dessa. Vi kartlägger gemensamt dina värderingar och vad som är viktigt för dig i livet för att sedan söka vägar för dig att leva i enlighet med dessa. Metoden är kreativ och hjälper dig att skifta perspektiv på det du upplever som svårt och hindrande i ditt liv.

CFT

Compassionfokuserad terapi (CFT) hjälper dig att utveckla ett vänligare och mer medkännande förhållningssätt gentemot dig själv och förbättra din känsloreglering, samtidigt som självkritik och skamkänslor minskar. Du kommer att få ökad förståelse för hur din personliga inlärningshistoria fört dig dit du befinner dig idag, samt vägledning i hur du kan utveckla ett vänligare förhållningssätt gentemot dig själv.

Mindfulness

Mindfulness översätts ibland till medveten närvaro och är en metod för att avsiktligt rikta sin uppmärksamhet mot nuet utan att döma eller värdera det som upplevs. Mindfulnessfärdigheter förekommer ofta som inslag i psykoterapeutiska behandlingar, tex vid ACT och CFT. Vid intresse kan jag även erbjuda mer specifik mindfulnessträning som Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT).